Stav open access v ČR

Národní politika otevřeného přístupu

Politikou otevřeného přístupu na národní úrovni se začala zabývat Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která dne 28. února 2014 vzala na vědomí a schválila doporučení vypracovaná pracovní skupinou pro otevřený přístup vedenou prof. Haňkou. Rada doporučuje přijetí národní strategie otevřeného přístupu v ČR v souladu s Doporučením Evropské komise o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání.
Výzkumné organizace by měly:

  • spolupracovat na vybudování národní politiky,
  • podporovat budování online repozitářů k ukládání vědeckých článků a otevřených dat,
  • stanovit odpovídající povinnosti pro své výzkumné pracovníky v souvislosti s publikací vlastních článků v režimu otevřeného přístupu.

Poskytovatelé podpory v oblasti vědy a výzkumu by měli vyžadovat rovněž otevřený přístup k vědeckým publikacím podpořených z veřejných prostředků.

Následně se přípravě národní politiky otevřeného přístupu ČR věnovala pracovní skupina při Technologickém centru AV ČR. Zpracovaný návrh národní strategie otevřeného přístupu byl předložen Úřadu vlády v první polovině roku 2016.

Dne 14. června 2017 vláda schválila Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020. V usnesení vláda ukládá místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace vypracovat do 31. 12. 2017 Akční plán k Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím.

Od podzimu 2018 se oživila aktivita kolem vytvoření akčního plánu k implementaci Národní strategie OA ČR. Po skončení workshopu projektu Orion dne 25. 9. 2018 proběhla schůzka členů původní pracovní skupiny při TC AVČR a další zainteresovaných osob.Vytvořením  akčního plánu byl pověřen ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ing. Jan Marek, který v lednu 2019 jmenoval užší pracovní skupinu ve složení: Jan Marek, Ing. Martin Svoboda (NTK), dr. Eva Dibuszová (VŠCHT), Mgr. Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Ing. Jana Hakenová a Mgr. Jan Hátle (MŠMT), Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (AV ČR).

Pracovní skupina vypracovala návrh Akčního plánu, který dne 29. března 2019 schválila RVVI k předložení Vládě ČR (bod 344/A7) a dne 29. dubna 2019 byl Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020 schválen Vládou ČR.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) rozšířila informace o open access na svých stránkách. Nově tak veřejnost může sledovat aktuální dění kolem plnění opatření stanovených Akčním plánem pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 (včetně zápisů z jednání pracovních skupin).

Opatření Akčního plánu Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020

Opatření 1: Ustavit pracovní skupinu a navrhnout potřebné kroky k realizaci otevřeného přístupu
Opatření 2: Zavést povinnost publikovat výsledky v režimu otevřeného přístupu
Opatření 3: Navrhnout potřebné legislativní změny pro publikování v režimu otevřeného přístupu
Opatření 4: Provést úpravy IS VaVaI v modulu RIV
Opatření 5: Zřídit a podpořit zřízení repozitářů vědeckých publikací
Opatření 6: Zajistit průzkum institucionálních repozitářů existujících v České republice, jež mají být použity pro zajištění zelené cesty otevřeného přístupu – Zpráva a vyhodnocení průzkumu
Opatření 8: Provést finanční analýzu prostředků v oblasti přístupu k vědeckým informacím
Opatření 9: Vytvořit pracovní skupinu při CzechELib zastupující Českou republiku pro jednání s vydavateli a s relevantními partnery z EU pro spolupráci v režimu zlatého přístupu
Opatření 10: Připravit pro vědeckou komunitu informace o otevřeném přístupu
Opatření 11: Podpora rozvoje e-infrastruktur

Na 363. zasedání RVVI dne 18. 12. 2020 byla projednána zpráva s vyhodnocením plnění akčního plánu. Zpráva je dostupná v usnesení 363. zasedání RVVI jako příloha 363 B4.

Ve vyhodnocení se ve velké míře odkazuje na další strategický dokument Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2021+, v němž budou principy otevřeného přístupu, potažmo celé otevřené vědy, dále rozvíjeny a podporovány.

Institucionální politika otevřeného přístupu

Jednotlivé instituce v ČR se průběžně připojují k podpoře otevřenému přístupu k výzkumným výsledkům. Základním vyjádřením této podpory je podpis Berlínské deklarace. Seznam českých signatářů je uveden v informačním boxu v pravém sloupci této stránky.
Podporu otevřenému přístupu vyjádřila v roce 2012 svým podpisem mj. také Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Zelená cesta otevřeného přístupu

Pokud existují institucionální politiky otevřeného přístupu, podporují především autoarchivaci publikovaných výsledků v institucionálních repozitářích, tedy zelenou cestu otevřeného přístupu.
Institucionální politiku otevřeného přístupu veřejně deklaruje Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně.
Další univerzity, např. Masarykova univerzitaUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně formou směrnic rektorů definují svou podporu autoarchivaci. Podobně je tomu i na Univerzitě Pardubice nebo VŠB – Technické univerzitě Ostrava (od konce roku 2015) s tím rozdílem, že směrnice rektorů nejsou veřejně dostupné dokumenty.
Politika UTB ve Zlíně je mandatorní, tj. pracovníkům univerzity je uložena povinnost uložit plný text publikace do repozitáře. Na Masarykově univerzitě byla původně mandatorní politika na nátlak fakult zmírněna na dobrovolnou s tím, že fakulty si samy volí, pro jak silnou politiku se rozhodnou. Ze zmíněných příkladů vyplývá, že nejčastěji jsou institucionální politiky vydávány pokynem rektora. Někdy bývají součástí obecněji pojatého dokumentu, například nakladatelské politiky, viz Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy.
Implementací politik otevřeného přístupu bývá nejčastěji pověřena knihovna, která případně z vlastní iniciativy vykonává činnosti související s provozem institucionálního repozitáře, vykazováním publikační činnosti a propagací otevřeného přístupu.

Institucionální repozitář byl ke konci roku 2015 provozován na 11 institucích. Nejrozšířenějším systémem v ČR je otevřená platforma DSpace.

Zlatá cesta otevřeného přístupu

Naprostá většina univerzit, ústavy Akademie věd ČR a další subjekty vydávají vlastní otevřené časopisy, které zpřístupňují svůj obsah bez omezení.
V rejstříku DOAJ je k 1. září 2016 registrováno 84 otevřených českých časopisů.
Při některých institucích vznikly také fondy na podporu publikování v otevřených časopisech, např. na VUT a na VŠCHT, které hradí platbu publikačního poplatku (APC) v placených otevřených časopisech. AV ČR ukončila provoz centrálního dotačního systému v roce 2014, dotace jsou v kompetenci jednotlivých ústavů.

Politika otevřeného přístupu grantových agentur

Ve světě se o implementaci principů otevřeného přístupu významně zasazují poskytovatelé finančních dotací, za všechny např. britský poskytovatel Welcome Trust nebo americký National Institutes of Health. V České republice taková podpora citelně chybí. Nejvýznamnější poskytovatel – Grantová agentura ČR – sice podepsala v roce 2008 Berlínskou deklaraci, avšak po příjemcích grantů výslovně otevřený přístup k publikacím nevyžaduje. Zdá se, že roli nejsilnějšího hybatele převzala Evropská komise. Její politiky otevřeného přístupu k publikacím a vědeckým datům v aktuálním rámcovém programu Horizont 2020 ovlivní dění v jednotlivých členských státech.

Strategický záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ve strategickém záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 je počítáno s podporou otevřené vědy v rámci kapitoly věnované posilování strategického řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých školách. Připravuje se dotační program – Operační program J. A. Komenský (OP JAK), jehož cílem je také finanční podpora principů otevřené vědy a jejich implementace do českého vědeckého a výzkumného prostředí.

MŠMT financuje budování národní e-infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v projektu e-INFRA (CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/00159). Projekt je realizován v letech 2020 až 2022 a sdružuje tři členy – CESNET, IT4Innovations a CERIT-SC.

Významné akce

Na podporu otevřeného přístupu a zvýšení povědomí o jeho principech mezi akademickými pracovníky, řídícími pracovníky univerzit a dalšími „policy makers“ se uskutečnily akce:

Chcete vědět více?

  • DĚDIČOVÁ, Petra et al. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. 1. vyd. Brno: Vutium, 2016. ISBN 978-80-214-5282-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61751
  • FABIÁN, Ondřej. Open access in the Czech Republic: an overview. Library Review [online]. 2013, č. 4/5 [cit. 2016-09-07]. ISSN 0024-2535. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17090935&show=abstract
  • KOTOUČEK, Jiří. Politika otevřeného přístupu na národní úrovni. Dědičová, P. et al. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: Vutium, 2016, s. 158-165. ISBN 978-80-214-5282-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61751
  • KOTOUČEK, Jiří. Politika otevřeného přístupu u grantových agentur. Dědičová, P. et al. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: Vutium, 2016, s. 174-180. ISBN 978-80-214-5282-4. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61751
  • TKAČÍKOVÁ, Daniela. OpenAIRE. OA in the Czech Republic. Dostupné z: https://www.openaire.eu/oa-czech