Kontakty

Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR

Na webových stránkách Asociace knihoven vysokých škol ČR jsou dostupné podrobné informace o Iniciativě OA.

E-mailová konference

Ke sdílení zkušeností, upozornění na chystané akce, pokládání dotazů či diskuzi aktuálních témat slouží e‑mailová konference openaccess. E-mailová konference zůstává funkční i po skončení činnosti pracovní skupiny Iniciativy OA. Správcem skupiny je Mgr. Marika Hrubá (Ústřední knihovna FSS MU).

Pracovní skupina (činnost ukončena k 31. 1. 2021)

Mgr. Pavla Rygelová (vedoucí skupiny)
Ústřední knihovna VŠB-TUO, tel. +420 596 995 171, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Mgr. Soňa Fryščáková, Ph.D.
Ústřední knihovna ČVUT, tel. +420 224 359 782, e-mail: sona.fryscakova@cvut.cz

Ing. Eva Hnátková, Ph.D.
Národní technická knihovna, tel. +420 604 328 809, e-mail: eva.hnatkova@techlib.cz

Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D. 
Ústřední knihovna ČVUT, tel. +420 224 355 000, e-mail: lenka.hrdlickova@cvut.cz

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzitní knihovna UPa, tel. +420 466 036 536, e-mail: veronika.kolinova@upce.cz

Ing. Mgr. Jiří Marek
Ústav výpočetní techniky MU, e-mail: marek@ics.muni.cz
Open Content, z.s., e-mail: marek.jiri.openaccess@gmail.com

Mgr. Lucie Melicharová
Univerzitní knihovna UPa, tel. +420 466 036 536, e-mail: lucie.melicharova@upce.cz

PhDr. Miroslava Minczérová
Univerzitní knihovna ZČU, tel. +420 377 637 756, e-mail: pourova@uk.zcu.cz

Mgr. Tereza Simandlová
Ústřední knihovna UK, tel. +420 224 491 149, e-mail: tereza.simandlova@ruk.cuni.cz

Jan Skůpa
Ústřední knihovna VUT, tel. +420 541 145 125, e-mail: skupa@vut.cz

Správa webu

Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE, tel. +420 732 302 562, e-mail: stanislav.vojir@vse.cz

Kontakty OA (OS) v členských institucích AKVŠ ČR

Vysokoškolské knihovny

Česká zemědělská univerzita v Praze, Knihovna

Ing. Tereza Šímová simovat@lib.czu.cz
Bc. Anežka Kodatová kodatova@lib.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze, Ústřední knihovna

Mgr. Soňa Fryščáková, Ph.D. sona.fryscakova@cvut.cz
Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D. lenka.hrdlickova@cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Akademická knihovna

PhDr. Helena Landová landovah@lib.jcu.cz
Ing. Helena Vorlová vorlova@lib.jcu.cz

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. bartosek@ics.muni.cz
Ing. Mgr. Jiří Marek marek@ics.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně, Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb

Ostravská univerzita, Univerzitní knihovna

Bc. Šárka Kostecká sarka.kostecka@osu.cz
Mgr. Jan Hradil jan.hradil@osu.cz

Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna

Univerzita J. E. Purkyně, Vědecká knihovna

Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

Univerzitní specialista open access openaccess@cuni.cz
Manažer datové politiky researchdata@cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci, Knihovna

Mgr. Kristina Mikešová kristina.mikesova@upol.cz
Mgr. et Bc. Barbora Malínek Číhalová barbora.malinekcihalova01@upol.cz

Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna

Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb

Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna

Další knihovny

Filozofický ústav Akademie věd České republiky

Knihovna Akademie věd České republiky

Národní technická knihovna

Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR – wg-rdm

Téma open access k publikacím a výzkumným datům rozvíjí dále Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR – WG-RDM, ustavená koncem roku 2020 při Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.