OR2019 : Snídaně šampiónů

,

ORsnidane

V rámci semináře Otevřené repozitáře 2019 proběhla druhý den dopoledne tzv. snídaně open access šampiónů. Jednalo se krátký diskuzní brainstorming v menších skupinách nad možnostmi, jak vědce lépe nasměrovat k přijetí principů open science (zvláště otevřených výzkumných dat). Přítomní účastníci byli rozděleni do tří skupin a společnými silami měli za úkol vyplnit krátký dotazník.

První otázka byla zaměřena na bariéry pro otevřené sdílení výzkumných dat a určení jejich závažnosti. Jako velmi silná bariéra byly označeny obavy z porušení právních úprav a to, že sdílení dat není součástí hodnocení výkonu vědce. Na tomto se shodly dvě ze tří skupin. Všechny tři skupiny se shodly na tom, že silnou bariéru představuje nízké povědomí o managementu výzkumných dat a naopak jako zanedbatelnou bariéru všichni označili nedostatek školení.

Druhá otázka se týkala opatření vedoucí k posílení otevřeného sdílení výzkumných dat. Až na jednu výjimku, byla všechna opatření všemi skupina označena jako nezbytná nebo potřebná. Mezi nezbytnými opatřeními byla nejčastěji zmíněna metodická doporučení k existující politice OA dat. Dále se všechny tři skupiny shodly na tom, že potřebné je pořádat propagační akce zaměřené na OA data a vybudování institucionálního datového repozitáře.

Třetím úkolem bylo vybrat bariéru, kterou považují účastníci za nejzávažnější. Každá ze skupin (Horní skupina, Pravé křídlo, Střed) vybrala jednu a těmi jsou:

  • Sdílení dat není součástí hodnocení výkonu vědce (Pravé křídlo)
  • Absence politiky nebo pravidel na národní úrovni (Střed)
  • Neochota sdílet data (Horní skupina)

Graf

Poslední otázka zněla: Jaká opatření byste zavedli, aby bylo možné zvolenou bariéru odstranit nebo snížit její dopad na výzkumníky? A odpovědi byly následující:

  • Zavést povinnost zveřejňovat výzkumná data. (Pravé křídlo)
  • Dotazník pro výzkumníky, proaktivní přístup a podpora vedení instituce, datový repozitář nemusí být na úrovni instituce, povinnost OA publikování v dotačních programech. (Střed)
  • Podpora managementu na úrovni instituce. (Horní skupina)

Zprávu zapsal: Tomáš Inspektor, Ústřední knihovna VŠB-TUO, 3. 6. 2019


Dovětek autora: Byrokracie a povinností je čím dál více, takže se není čemu divit, že v ČR svá data sdílí jen zlomek těch nejzasvěcenějších a nejzapálenějších výzkumníků. Obávám se, že i kdybychom se snažili sebe více, tak dokud to nebude povinné, tak to opravdu budě dělat jen pár nadšenců.